Condicions generals de contractacióPrimera.- Obligacions prèvies a l'inici del procediment de contractació

Comuniquem a l'usuari que per accedir a la contractació o a la utilització dels productes i/o serveis que s'ofereixen en aquest lloc web, l'usuari n’ha de tenir coneixement amb caràcter previ i, si escau, acceptar les condicions generals de contractació, les quals són accessibles en tot moment des d’aquesta pàgina web per ser impreses i/o emmagatzemades per l'usuari.

Segona.- Identificació de les parts contractants

Aquestes condicions generals de contractació dels productes i dels serveis oferts al lloc web de Passejades Microteatre (www.passejades.com) estan subscrites, d'una banda, per Mas del Joncar S.C. amb domicili al camí del Joncar Fluvià, núm. 15 de 17470 Sant Pere Pescador (Alt Empordà), i amb CIF J-17975517, i, d'una altra, pel comprador de l’entrada (l'usuari), les dades del qual són les que aquest ha facilitat al lloc web i, especialment, a través del formulari que Mas del Joncar S.C./Passejades Microteatre ha posat a la seva disposició amb aquesta finalitat. S'entén com a usuari qualsevol persona física o jurídica que adquireixi, utilitzi o gaudeixi de qualsevol dels productes o serveis oferts per Mas del Joncar S.C./Passejades Microteatre o per intermediació del lloc web o que es registri com a usuari del lloc web.

Tercera.- Obligacions de l'usuari

Quan l’usuari emplena directament totes les dades incloses en els formularis d’aquest lloc web s’entén que:

  1. Accepta l'obligació de facilitar dades vertaderes, exactes i completes sobre la seva identitat i legitimitat.

  2. Accepta i entén que recaigui directament i exclusivament sobre ell mateix la responsabilitat de l'autenticitat, l’exactitud, la vigència i la veracitat de les dades facilitades ja que Mas del Joncar S.C./Passejades Microteatre, sense perjudici de les tasques de verificació del caràcter correcte i adequat d’aquestes dades, no té mitjans per verificar i no verifica la identitat de l'usuari.

  3. Reconeix ser major d'edat i que té la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per tal de subscriure els productes oferts per Mas del Joncar S.C./Passejades Microteatre en el lloc web.

  4. Entén i accepta que aquestes dades són necessàries per a la prestació dels serveis o per al subministrament dels productes contractats o subscrits a través del lloc web. En el cas que l'usuari faciliti qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si Passejades Microteatre té motius fonamentats per dubtar de la veracitat, exactitud i integritat d’aquestes dades, Passejades Microteatre podrà denegar-li l’accés i/o l’ús present o futur del lloc web o de qualsevol dels seus continguts, productes i/o serveis. L'usuari haurà d'actuar lleialment i de bona fe, així com proporcionar dades vertaderes i exactes en totes les seves relacions amb el prestador del servei i realitzar l'abonament de les quantitats corresponents a les operacions realitzades en el temps i manera que indiqui l’ Mas del Joncar S.C./Passejades Microteatre en cada cas.

L'usuari no podrà revendre a tercers les entrades de Passejades Microteatre.
La compra d’entrades es vincularà sempre a un compte de correu electrònic vàlid i actualitzat, i serà responsabilitat de l'usuari comunicar al prestador del servei qualsevol incidència que pugui afectar aquest compte de correu electrònic.


Informació personal: L'usuari podrà consultar i/o modificar en tot moment la informació personal vinculada a la seva compra. Qualsevol informació introduïda haurà de ser vertadera i exacta ja que, en cas contrari, Passejades Microteatre es reserva el dret a cancel·lar la compra d’entrades que continguin dades fraudulentes, inexactes o fictícies.

Informació relativa a les compres i a les operacions realitzades: Totes les transaccions que faci l’usuari es reflectiran en el seu correu electrònic.

Quarta.- Objecte i descripció del servei

Aquestes condicions generals d’ús i de contractació tenen com a objecte regular la
compra d’entrades en línia i suposen l'acceptació sense reserves per part de l'usuari de totes i cadascuna de les clàusules descrites.

Passejades Microteatre es reserva el dret de modificar aquestes condicions generals d'ús i de contractació en qualsevol moment i sense avís previ a l'usuari mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a través del lloc web, sense perjudici d'assegurar el compliment dels contractes ja subscrits.

Aquestes condicions generals de contractació es complementen i formen part integrant dels Termes i condicions d'ús i de contractació així com de la Política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal d'aquest lloc web (en endavant Termes i condicions) així com també d’aquelles condicions particulars que, si escau, siguin d'aplicació.

Els Termes i condicions han estat elaborats pe
r Mas del Joncar S.C./Passejades Microteatre d’acord amb la normativa d'aplicació, en especial, d'acord amb: el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista i, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, entre altres lleis complementàries.

Tant l'accés i la navegació com la
venda d’entrades ofert per Passejades Microteatre en el lloc web requereixen, i per tant impliquen, l'acceptació expressa dels Termes i condicions sense reserves per part de l'usuari.Cinquena.- Política de Protecció de Dades

1.- Altes als serveis del TNC
Per a l'accés als productes, tant de pagament com gratuïts, oferts al lloc web del TNC per als que cal recopilar les dades de caràcter personal de l'usuari, s'entén que en completar i enviar aquest o qualsevol formulari incorporat en el lloc web, l’usuari facilita les seves dades personals lliurement i voluntàriament i consent i autoritza expressament que el TNC les reculli i les tracti automatitzadament ja que són necessàries per dur a terme les finalitats i els objectius que es detallen als Termes i condicions.

2.- Protecció, recollida i tractament de les dades de caràcter personal de l'usuari
Passejades Microteatre manifesta que les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari seran tractades d’acord amb les disposicions normatives vigents en la matèria i tenint en compte les prescripcions del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic o les disposicions normatives que les substitueixin. Les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat i seran protegides d’acord amb les disposicions normatives vigents en matèria de dades de caràcter personal, especialment, les esmentades en l'apartat anterior.

Pot accedir a més informació mitjançant l’enllaç següent:
https://www.passejades.com/politica-privacitat.

En qualsevol moment, l'usuari podrà exercir els
drets d'accés, de rectificació, d’oposició, limitació i, si escau, de cancel·lació comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a Passejades Microteatre, carrer Fluvià, núm. 5 de 17470 Sant Pere Pescador o enviant un correu electrònic a info@passejades.com. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.agpd.es.

Sisena.- Venda d’entrades

I Les entrades disposen de diferents mesures de seguretat. Això no obstant,
Passejades Microteatre no en garanteix l’autenticitat si no han estat adquirides en algun dels punts de venda oficials. Qualsevol entrada malmesa, estripada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà a Passejades Microteatre a privar el portador de l'accés a l’espectacle. En els casos en què no es permeti l'accés a l’espectacle al portador de l’entrada, Passejades Microteatre en declinarà qualsevol responsabilitat.

II El client ha de comprovar que l'entrada que ha adquirit és la que desitja (horari, dia entre altres dades) ja que no es faran canvis ni devolucions de l'import excepte en els casos previstos a la Condició 13a següent.

III És indispensable disposar de l’entrada completa i en bon estat per a l'admissió a l’
espectacle.


Setena.- Prestació del servei

I si les circumstàncies ho exigeixen,
Passejades Microteatre es reserva el dret de modificar les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats, així com de decretar la suspensió de l'espectacle. Sens perjudici dels casos previstos a la Condició 13a següent, una vegada adquirida l'entrada, no es podrà canviar ni retornar-ne l'import, excepte per cancel·lació de l'esdeveniment, cas en què Passejades Microteatre es compromet a la devolució de l'import de l'entrada. Això no obstant, en el cas que la suspensió es produeixi per causes fortuïtes o per causa major, no es donarà dret a reemborsar-ne el preu.

II
Passejades Microteatre es reserva el dret d'expulsar del recinte a qui no compleixi aquestes condicions o es desentengui de les indicacions efectuades pel personal de l'organització.

III No es permetrà l’entrada de públic a
l’espectacle durant la representació. És potestat de Passejades Microteatre permetre l’entrada al recinte un cop començat l’espectacle.

IV
Passejades Microteatre es reserva el dret d’admissió. El portador de l'entrada es compromet a complir els requisits i les condicions de seguretat del recinte. Passejades Microteatre no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions.

V Es prohibeix l'entrada al recinte a menors de 18 anys sense que aquests vagin acompanyats per persones majors d'edat.
Passejades Microteatre informarà dels espectacles prohibits a menors d'edat així com de les edats recomanades dels espectacles.

VI El portador de l'entrada es compromet a ser respectuós amb els artistes i amb el personal de l'organització, a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alarmes abans d’accedir
a l’espectacle, i a no menjar, beure o fumar a l’interior (excepte en les àrees habilitades amb aquesta finalitat). També es prohibeix l’entrada d’animals, excepte la dels gossos d’assistència.

VII
Passejades Microteatre es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’espectacle. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, o fer qualsevol tipus d'enregistrament, així com l’entrada al recinte de qualsevol objecte o producte que Passejades Microteatre consideri perillós o els que estiguin prohibits per la normativa vigent.

VIII A aquest efecte, i d’acord amb la Llei, el portador de l'entrada autoritza
a Passejades Microteatre a efectuar les revisions o registres de persona i de tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les condicions d’accés.

IX El portador de l'entrada presta el seu consentiment perquè la seva imatge pugui ser gravada o reproduïda per a finalitats comercials o promocionals de l'espectacle i de
Passejades Microteatre.

X
Passejades Microteatre no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada a l’espectacle.

XI Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l’espectacle s’haurà d’adreçar a
Passejades Microteatre amb la presentació de l'entrada.

XII Per a qualsevol dubte o consulta, el client es pot adreçar
a www.passejades.com o al correu electrònic: entrades@passejades.com


Vuitena.- Procés de contractació

D’acord amb l'article 23 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els contractes signats per via electrònica seran plenament efectius i estaran previstos per a l'ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment i les altres exigències per a la seva validesa. Aquestes condicions de contractació estan a disposició de tots els clients
de Passejades Microteatre de manera lliure i gratuïta. L'accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que hi hagi cap cost associat addicional, a part dels propis que el client tingui per a la seva connexió a Internet. Tots les passejades ofertes estan degudament descrites en les fitxes de les companyies, les quals sempre estaran a disposició dels clients.

Es considera que la compra es fa efectiva en el moment en què el client clica el botó "Compra". En aquest moment, s’entén que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposa, juntament amb l'acceptació expressa final de les condicions, una manifestació clara i directa de la voluntat del client final d'acceptar les condicions generals de contractació.
Passejades Microteatre, com a prestador de serveis de Mas del Joncar S.C./Passejades Microteatre, emmagatzemarà en un suport durador el document electrònic en què es formalitzarà el contracte, al qual l’usuari podrà accedir mitjançant el vincle que se li facilitarà en el correu electrònic de confirmació que podrà ser imprès.

L'idioma en què es tramitarà el procediment de contractació i en el qual es formalitzarà el contracte serà el català, sense perjudici del compliment de les obligacions derivades de la normativa en matèria de política lingüística i de protecció dels consumidors i els usuaris de les diferents comunitats autònomes espanyoles.

Novena.- Tarifes i tipologies de pagament

Les tarifes dels productes oferts en el lloc web s'expressaran en euros i inclouran l'IVA corresponent. D’una banda, els preus vigents en el moment de la c
ompra d’entrades podran consultar-se en tot moment i amb anterioritat al pagament en el lloc web durant el procediment de compra i, de l’altra, en el correu electrònic de confirmació de la compra d’entrades.

Els pagaments de les operacions realitzades a través del portal web es podran efectuar a través dels mitjans de pagament següents: Visa, Mastercard i Maestro.

La compra serà efectiva per a
Mas del Joncar S.C un cop aquest rebi la confirmació de la compra per part de l’entitat bancària. Si el procés de compra s'interromp per qualsevol motiu o si l'import satisfet no arriba a la quantitat corresponent (incloent-hi les despeses de gestió i les comissions bancàries), Mas del Joncar S.C suspendrà el procés informant-ne el client.

Desena.- Responsabilitats

És obligació de
Mas del Joncar S.C que els continguts, les dades o les informacions respecte als espectacles oferts en el seu lloc web siguin fiables, vertaderes i exactes, i es fa responsable dels preus i de les descripcions que s’hi anuncien.

Les parts es comprometen a complir les seves obligacions legals i contractuals generades en virtut d'aquest contracte. Si una part no compleix alguna de les seves obligacions o pretén obstaculitzar-ne el compliment per part de l’altra, aquella part generarà el dret de l'altra a reclamar una indemnització per danys i perjudicis, tant per dany emergent com per lucre cessant segons la legislació vigent. En cas d'indisponibilitat
de l’entrada o d’impossibilitat de lliurament per força major, per robatori o per pèrdua de les dades facilitades pel client, Mas del Joncar S.C no en serà responsable.

Mas del Joncar S.C posarà tots els esforços comercials i tècnics al seu abast per mantenir disponibles els seus serveis mitjançant el lloc web. Tanmateix, aquesta obligació no s’aplicarà per a qualsevol falta de disponibilitat o de rendiment que sigui provocada per:

Sempre que els casos als quals s'ha fet referència siguin aliens al control i a la diligència del titular, no pertocarà indemnització de Mas del Joncar S.C al client per lucre cessant, danys o perjudicis. Donat cas de tancament o de suspensió del lloc web per causes alienes a l'actuació de les parts, s'informarà puntualment al client del trasllat del servei a un nou domini, amb l’única modificació de les estipulacions d’aquest contracte pel que fa al domini en què la plataforma roman activa.

Onzena.- Normativa aplicable

La prestació de serveis de Mas del Joncar S.C/Passejades Microteatre a través de la seva pàgina web es regirà i s’interpretarà d’acord amb el que estableixen els Termes i condicions establerts o, si escau, d’acord amb les condicions particulars de contractació establertes per a tals efectes. Així mateix, se seguirà el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució, d’acord amb les disposicions normatives espanyoles vigents i aplicables en aquesta matèria, amb especial atenció a la normativa de protecció dels consumidors i usuaris.

Dotzena.- Jurisdicció competent

Aquest pacte s'interpretarà d'acord amb la legislació espanyola.
En els supòsits de contractació civil, és a dir, en els casos en què una de les parts contractants actuï en la posició de CONSUMIDOR, serà d'aplicació la normativa específica per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Els consumidors i usuaris poden resoldre qualsevol disputa davant el tribunal competent segons el seu lloc de residència o al domicili social de Mas del Joncar S.C.
En cas que sigui Mas del Joncar S.C qui iniciï una acció judicial davant d'un consumidor, seran competents els tribunals de la jurisdicció del domicili de l'esmentat consumidor.

En tots els supòsits de contractació mercantil, les parts accepten sotmetre's a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de Figueres.


Tretzena.- Els abonats no podran sol·licitar el retorn de l’import d’una entrada ni de l’abonament excepte en el cas que, si les circumstàncies ho exigeixen, Mas del Joncar S.C accepti fer-ne el reemborsament.